Цель дисциплины: Научить слушателей основам работы с компьютером, в операционной системе Windows  и программных продуктах пакета Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Visio), также освоение компьютерных программ  Adobe Reader Pro  и Fine reader.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина «Основы ИТ в экономике» относится к базовой части профессионального цикла и взаимосвязана с другими дисциплинами учебного плана, так как дает базу для дальнейшего сбора базы данных и анализа.  

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения дисциплины: для прохождения данной дисциплины студент должен владеть элементарными навыками работы на компьютере.

Цели и задачи данного учебно-методического комплекса

 

Целью учебно-методического комплекса по дисциплине  «Менеджмент» является повышение качества подготовки специалистов по направлению «Экономика»через программно-методическое обеспечение дисциплины

Учебно-методический комплекс нацелен на оказание существенной помощи в изучении и систематизации теоретических знаний, формировании практических навыков работы при освоении дисциплины «Менеджмент».

 

Создание учебно-методического комплекса по дисциплине «Менеджмент» позволяет решать следующие задачи:

 

  • оснащение процесса освоения дисциплины «Менеджмент»учебно-методическими,справочными и другими материалами, улучшающими качество подготовки специалистов;
  • рациональное распределение учебного времени по разделам курса и видам учебных занятий, распределение учебного материала по учебным модулям;
  • определение круга источников, учебной, методической и на­учной литературы, путей поиска необходимой информации в компьютерных сетях, необходимых для освоения дисциплины, и формирование библиографического списка;
  • разработка оптимальной системы текущего и итогового конт­роля знаний студентов;

создание инструмента планирования и организации работы по совершенствованию учебно-методической базы Университета.

Բառագիտությունը լեզվաբանության երկրորդ բաժինն է, որն ուսումնասիրում է լեզվի բառապաշարը, բառագիտական միավորները՝ բառերը, կայուն բառակապակցությունները: Բառագիտության մեջ մտնում են իմաստաբանությունը, ստուգաբանությունը, դարձվածաբանությունը, բառարանագրությունը: Այս առումով մեծ է Հրաչյա Աճառյանի, Ստեփանոս Մալխասյանցի, Հակոբ Մանանդյանի, Նորայր Բյուզանդացու, Էդուարդ Աղայանի և այլոց ներդրումը հայ բառաքննության մեջ: