Աշխատանքի տնտեսագիտությունը զարգացել է և զարգանում է իբրև կիրառական գիտություն: Դրա կիրառական բնույթը պայմանավորված է աշխատանքային գործընթացների կազմակերպմամբ, աշխատանքի վարձատրության, նորմավորման և դրա պայմանների, աշխատանքի արտադրողականության և ինտենսիվացման, աշխատանքի ցուցանիշների պլանավորման ու վերլուծության խնդիրներով: